top of page
מחבקים את החברות השכולות
עמותת ״הותיר אחריו  חברה"  מלווה את החברות בחירום ובשיגרה. תרומתכם תבטיח שנוכל להמשיך ולהעניק להן תמיכה נפשית כדי שיוכלו לעבד את האובדן והכאב, ולבנות חיים חדשים ומאושרים. 

כל התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
bottom of page